រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងបរិស្ថាន ជំ​រុញឱ្យ​អាជ្ញាធរ​ថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ បន្ត​យកចិត្តទុកដាក់​អនុវត្ត​មុខងារ​វិស័យ​បរិស្ថាន ដើម្បី​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់ ក្នុងការ​អនុវត្ត​ការងារ​បម្រើ និង​ផ្តល់​សេវា​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​មូលដ្ឋាន​ – CEN