សម្តេច ហ៊ុន សែន នឹង​អញ្ជើញ​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​ប្រមុខរដ្ឋ​/​រដ្ឋាភិបាល​ស្តីពី «​ហិរញ្ញប្បទាន នៃ​របៀបវារៈ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​ដោយ​ចីរភាព​ឆ្នាំ​២០៣០ ក្នុង​កាលៈទេសៈ​កូ​វីដ​-១៩ និង​ពេលខាងមុខ​» – CEN