ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរ​ស័ក្ដិ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បាន​ដើរតួ​យ៉ាងសំខាន់​ក្នុងការ​រក្សាបាន​នូវ​សន្និធិ​ទំនិញ និង​ស្ថេរភាព​តម្លៃ​ទំនិញ​ចាំបាច់​ប្រើប្រាស់​ប្រចាំថ្ងៃ​ – CEN