បណ្ឌិត សុខ ទូច ៖ រៀន​គឺ​មិនមែន​ដើម្បី​មានបាន​នោះទេ តែ​រៀន​ដើម្បី​ឈរ​បាន​កាន់តែ​ខ្ពស់ មើល​បាន​កាន់តែ​ឆ្ងាយ ហើយ​អ្នក​ដែល​ខ្លាំង​គឺ​ជ្រើសរើស​មុខជំនាញ​ទៅតាម​ទេពកោសល្យ​របស់ខ្លួន​ – CEN