ចេញ​លទ្ធផល​ឆ្នោតវត្ថុ​អនុស្សាវរីយ៍​លើក​ទី ២៦ ដើម្បី​រក​ប្រភពធនធាន សម្រាប់​ទ្រទ្រង់​នូវ​សកម្មភាព​មនុស្សធម៌ សម្រាប់​ជួយសង្គ្រោះ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ – CEN