អាជ្ញាធរខេត្ត​ប៉ៃលិន ផ្ដល់ឱកាស​ពលរដ្ឋ​មាន​បញ្ហា​ប្រឈម​មួយចំនួន ចូលរៀន​ជំនាញ​បច្ចេកទេស និង​វិជ្ជាជីវៈ​ផ្សេងៗ​ – CEN