​ក្រុមហ៊ុន​ព្រូ​ដិ​នស​ល​កម្ពុជា បាន​ចូល​រូ​ម​ចំណែក​បរិច្ចាគ​សម្ភារៈ​សុ​វត្ថិភាព ជូន​មន្ទី​ពេទ្យ​ទូទាំង​25​ខេត្ត​ក្រុង និង បង្ហាញ​ពី​ការប្តេជ្ញាចិត្ត​របស់ខ្លួន​ក្នុង​ការបន្ត​គាំទ្រ​វិស័យ​សុខាភិបាល​កម្ពុជា​ – CEN