អភិបាលខេត្ត​សៀមរាប ប្រជុំ​បូកសរុប​ការវាស់វែង របស់​ក្រុមការងារ និង​សិក្សា​ផលប៉ះពាល់​សំណង់ នៃ​គម្រោង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ទាំង ៣៨​ខ្សែ – CEN