​ប្រមុខ​ការទូត​កម្ពុជា បង្ហាញ​នូវ​សេចក្តី​ព្រួយបារម្ភ​អំពី​ការបន្ត​ឆ្លង​រាតត្បាត​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ -១៩ បង្ក​ផល ប៉ះពាល់​ដ៏​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដល់​ជីវភាព​ប្រជ​ជន និង​ការអភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​-​សង្គម – CEN