​ធនាគារ​ជា​ច្រើ​នៅ​វៀតណាម បន្ទាប​អត្រា​ការប្រាក់ ដើម្បី​ជំរុញ​កម្ចី​ផ្ទាល់ខ្លួន​ – CEN