រដ្ឋមន្ត្រី​ការងារ​កម្ពុជា ស្នើ​ជប៉ុន បន្ត​ជួយ​កម្ពុជា​គាំទ្រ​ថែមទៀត លើ​ការអភិវឌ្ឍ​ធនធានមនុស្ស ជំរុញ​អ្នកវិនិយោគ​ជប៉ុន​មក​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា ព្រមទាំង​ពង្រីក​ទីផ្សារ​នៅ​ជប៉ុន​ – CEN