ជឿតាមការគួរ! គួរមិនគួរតាមការគិត! (មានរូប ២៣ សន្លឹក) – CEN