រយៈពេល​៩​ខែ​ឆ្នាំនេះ គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​កើតឡើង​ចំនួន​២.៤៣០​លើក ថយចុះ​៧២៩​លើក ស្មើនឹង​២៣,០៧​ភាគរយ ធៀប​នឹង​រយៈពេល​ដូចគ្នា​កាល​ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN