សភា​អាមេរិក​បោះឆ្នោត ដើម្បី​បង្ខំ​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​នានា បង្ហាញ​ផលិតផល​ផលិត​នៅ​ស៊ីន​ជាំ​ង​ – CEN