នៅក្នុង​ថ្ងៃ​ចេញ​វស្សា និង​ជា​ថ្ងៃសីល សូម​ជម្រាបជូន​អំពី​ប្រាសាទ​ចតុម្មុខ – CEN