បញ្ជូនពលករខ្មែរ ទៅធ្វើការនៅម៉ាឡេស៊ី ខាងផ្នែកជំនួយការមេផ្ទះជាថ្មីម្តងទៀត – CEN