ឧស្សាហកម្ម​ដែកថែប រំពឹងថា ការប្រើប្រាស់​នឹង​ងើប​ឡើងវិញ​ចុងឆ្នាំ​នេះ​ – CEN