ចង្រិតមាស សូកូឡាបារាំង បានសាកបានដឹង! (មានរូប ១០ សន្លឹក) – CEN