រដ្ឋបាល​ខណ្ឌ​ទាំង​១៤ សង្កាត់​ទាំង​១០៥ ចេញ​អន្តរាគមន៍​ប្រមូល​សំរាម​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ខណៈ​បុគ្គលិក និង​កម្មករ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ស៊ីន​ទ្រី កំពុង​ធ្វើ​កូដកម្ម​មិន​ប្រមូល​សំរាម​ – CEN