ក្រុមហ៊ុន Facebook បាន​ប្ដឹង​ក្រុមហ៊ុន​ពីរ​ទាក់ទង​នឹង​ការ​លួច​ប្រមូល​ទិន្នន័យ​ – CEN