ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាស​ពី​ការរកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ចំនួន​២​នាក់​ថែមទៀត​ – CEN