រដ្ឋបាល​រាជធានី ប្រកាស​ជ្រើសរើស​កម្មករ​ប្រមូល​សំរាម​ថ្មី ក្រោយ​កម្មករ​ក្រុមហ៊ុន ស៊ីន​ទ្រី ធ្វើ​កូដកម្ម​ផ្អាក​ប្រមូល​សំរាម​ជិត​មួយអាទិត្យ​ – CEN