បើក​សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពី​ការជំរុញ​ការអនុវត្ត​គោលនយោបាយ​ជាតិ​ប្រជាជន ២០១៦-២០៣០ ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​កម្ពុជា​៖ បញ្ហា​សុខុមាលភាព និង​សុខភាព​បន្ត​ពូជ​យុវវ័យ​នៅ​ខេត្តស្វាយរៀង​ – CEN