រចនាសម្ព័ន្ធ​កំពែង​ទី​៣ ប្រាសាទបន្ទាយស្រី ត្រូវបាន​ជួសជុល​ឱ្យ​ផុតពី​ហានិភ័យ​ – CEN