លោកពូ​ទីន នឹង​ទម្លាយ​ការ​ពិត​អំពី​មនុស្ស​ភព​ដទៃ​? – CEN