ក្រសួងយុត្តិធម៌ ពិនិត្យ​ទៅលើ​ឯកសារ​ទស្សនទាន ព្រមទាំង​ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ ពាក់ព័ន្ធ​ទៅនឹង​ការរៀបចំ​គោលនយោបាយ ដោះស្រាយ​វិវាទ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធតុលាការ​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN