របាយការណ៍​ស្តីពី​ល្បឿន​និង​លទ្ធផល​ការងារ​បង្កបង្កើនផល​ស្រូវវស្សា ឆ្នាំ​២០១៧ (​តួលេខ​ក្រៅផ្លូវការ​) – CEN