អភិបាល​រាជធានី បញ្ជា​ឱ្យ​អភិបាលខណ្ឌ​ទាំង​១៤ ប្រើប្រាស់​គ្រប់​យន្តការ​ធ្វើយ៉ាងណា ដឹក​សំរាម​ចេញពី​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ឱ្យអស់​នៅក្នុង​យប់​នេះ​ – CEN