ម៉ូត​សក់​ទាំង​១៨ របស់​ជនជាតិ​ស្បែក​ខ្មៅ មើលទៅ​ឈឺ​សាច់​ក្បាល​ជំនួស​តែ​ក៏​ស្អាត​ម្យ៉ាង​ – CEN