គម្រោង​ស្រូវ​សត្វ​ត្រយង បាន​ពង្រីក​ខ្លួន​មកកាន់​ខេត្តមណ្ឌលគិរី បន្ទាប់ពី​ជោគជ័យ​នៅ​ព្រះវិហារ​ – CEN