ហោរាសាស្ត្រ​សម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី៨ ខែ​តុលា ឆ្នាំ ២០២០​ – CEN