វៀតណាម​៖ ធនាគារ​ជំរុញឱ្យមាន​ការធានារ៉ាប់រង ដោយសារ​កំណើន​ឥណទាន​ទាប​ – CEN