តោះ​! ជិត​បាន​ដើរលេង​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន​ហើយ ទៅ​សមុទ្រ​ទៅ​ព្រៃ សាក​ដែរ​មើល​! (មានរូប ១០ សន្លឹក) – CEN