ទូរថភ្លើង​ធុន​ស្រាល បានមក​ដល់ទី​ក្រុង​ហូជីមិញ មកពី​ប្រទេស​ជប៉ុន​ – CEN