មិត្ត​ហ្វូ​ន និង អ៊ី​-​ម៉ាន់​នី ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ភាពជា​ដៃគូ​គ្នា ជាមួយនឹង​ក្រុមហ៊ុន​ធានារ៉ាប់រង​អាយុជីវិត​ដាយ អ៊ិ​ឈិ ឡាយ​ហ្វ៍​ – CEN