អ្នកជំនាញ​អចលនទ្រព្យ ព្យាករណ៍​ថា ឆ្នាំ​២០២១ វិស័យ​អចលនទ្រព្យ​អាច​នឹងមាន​សន្ទុះ​ឡើងវិញ​ – CEN