ខ្លោចចិត្ត​! នាយ ពាក់ មី បង្ហាញ​អារម្មណ៍​មិន​សប្បាយចិត្ត​សោះ ព្រោះ​ត្រូវគេ​ជេ​កប់ៗ​មាត់​ទៀត ដោយសារ​… – CEN