អូស្ត្រាលី ជួយ​កម្ពុជា រៀបចំ​កញ្ចប់​ថវិកា ជំរុញ​សេដ្ឋកិច្ច​ប្រកបដោយ​បរិ​យា​ប័ន្ន​ – CEN