ក្រុមហ៊ុន Twitter បាន​ផ្អាក​ដំណើរការ​គណនី​ចំនួន​១៦០០ ទាក់ទង​នឹង​ការផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ក្លែងបន្លំ​ – CEN