ក្រសួងសុខាភិបាល បិទ​មជ្ឈមណ្ឌល​សិក្សា​ជំនាញ​កែ​សម្ផស្ស​VENUS Academy & Clinic​ ដោយសារ​គ្មាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​ – CEN