លើក​ទី​១​ក្នុង​ជីវិត​! ស្រីអូន​ឈរ​មុខ​បន្ទប់វះកាត់​សឹង​ពុំនឹង​ខ្លួន ព្រោះតែ​ការបារម្ភ និង​ក្តី​ស្រ​ម៉ៃ​ចង់ឃើញ​កូន ផេង មានជីវិត​ថ្មី​… – CEN