​អភិបាល​រាជធានី ចុះ​ពិនិត្យ​ស្ថានភាព​ទឹក​លិច​ភូមិឋាន​ប្រជាពលរដ្ឋ ដោយ​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង – CEN