ធ្លាប់តែ​ធ្វើ​ស៊ី​គេ​ស្រួលៗ លើក​នេះ​ទិញ​ក្តាម​ញី​ទាំងអស់ មានអី​ស្រុះ​រួច​ប្តូរ​សុ​ទ្ទ​តែ​​ក្តាម​ឈ្មោល ខឹង​ចិត្ត​ពេក​មក​តវ៉ា​ឈ្លោះ​គ្នា​ផ្អើល​ផ្សារលើ អ្នក​ស្រុះ​មធ្យម ងំ​អ្នក​ក្រៅ​…(​វីដេអូ​) – CEN