ភ្លេចៗ​ខ្លួន កូនប្រុស​នាយ ច​យ ធំ​ប៉ុនណា​ប៉ុន​ណី ហើយ​ស្អាត​មិន​ចាញ់​ម៉ាក់​ទេ​ – CEN