ក្រុមហ៊ុនភូមិវប្បធម៌កម្ពុជា នៅខេត្តសៀមរាប ប្រកាសបិទអាជីវកម្មទាំងស្រុង ដោយជួបការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងខ្លាំង – CEN