ប្រជាជន​សិង្ហ​បុរី​ចំនួន ១៥ ម៉ឺន​នាក់​នឹង​ទទួលបាន​គូ​ប៊ុង​ទិញ​គ្រឿងទេស​ដើម្បី​ជួយ​ក្នុងការ​ចំណាយ​ក្នុង​គ្រួសារ​ – CEN