កម្សាន្តចុងសប្តាហ៍ ៖ តើចុងភៅណាមួយ ដែលអ្នកជ្រើសរើសយកមកធ្វើជាកូនប្រសារស្រី? – CEN