ធនាគារ​នៅ​ប្រទេស​អ៊ូ​ហ្គ​ង់​ដា កំពុង​តែមាន​បញ្ហា ដោយសារ​មានការ​វាយប្រហារ​ទៅលើ​ប្រព័ន្ធ​វេរ​លុយ​របស់ខ្លួន​ – CEN