ក្រុម​រាជានិយម​ជំ​រុញឱ្យ​សេដ្ឋី Thanathorn ចេញពី​ប្រទេស​ថៃ​ – CEN