ស៊ីត​គ្នា​! ពស់​១​ស៊ី​កង្កែប ក៏ត្រូវ​ពស់​១​ទៀត ស៊ី​បន្ត​ទាំង​ពស់​និង​កង្កែប ក្លាយជា​ប្រធានបទ​បង្កប់ន័យ​ដ៏​ចាក់​ដោត​… (​វីដេអូ​) – CEN